fbpx

Sisemine Rahu MTÜ EETIKAKOODEKS

Sisemine Rahu MTÜ väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Meie kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab meie väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Meil on selge ja arusaadav missioon. Me järgime oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. Me väljendame ja esindame inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Me kaasame inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Meie kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustame oma liikmeid, kindlustame ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiame ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerime nende väärtegudele.
 4. Me peame inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustame kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. Me püüdleme järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. Me, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutame saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Me ilmutame kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. Me, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeme tööd nende muutmiseks.
 3. Me ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Me kasutame loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. Me lähtume nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. Me anname oma tegevusest aru ning vastutame asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. Me peame oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. Me avalikustame oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon meie missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. Me suhtleme avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. Me oleme avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Me oleme oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidume sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega me kaotame oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. Mittetulundusühing ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtame tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Me peame kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. Me austame teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Me tunnustame mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Me ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus