fbpx

Õppekorraldus

Õppekorralduse ja kvaliteedi  tagamise alused

Sisemine Rahu MTÜ õppekorralduse alused

1. Üldsätted:
1.1 Sisemine Rahu MTÜ korraldab täiskasvanutele täiendõppe koolitusi enesearenguks ja erialaseks täiendamiseks

1.2 Sisemine Rahu MTÜ lähtub täiendkoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 Valdav osa õppetööst toimub Sisemise Rahu koolitus- ja nõustamiskeskuses, Uuetalu tee 8, Harjumaal; veebis otsekoolitusena või veebikeskkonnas.

1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimivad individuaal- ja grupikoolitustena.

1.6 Koolitused toimuvad eesti keeles.

1.7 Õppetöö toimub erinevatel nädalapäevadel päevasel või õhtusel ajal või onlineõppe vormis osalejale sobival ajal.

1.8 Kontaktkoolituse gruppide suuruseks on 2-20 inimest.

1.9 Koolitusmaterjalid kuuluvad koolituse hinna sisse. Raha tagasi garantiiga koolitustel, õppija koolitusest loobumise korral, täitamata materjalide osa tuleb tagastada koolitajale.

2. Õppijate täiendkoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord
2.1 Koolitusel registreerimiseks/osalemiseks tuleb vormistada kodulehel koolituse ostmine. Ostu vormistamiseks on vajalik osaleja nimi/ettevõtte nimi, e-mail ja telefon.

2.2 Peale ostu sooritamist saadetakse arve ostus märgitud e-mailile.

2.3 Koolitusel osalemiseks vajaliku lisainfo: isikukood ja kaasosaleja ees- ja perekonnanimi, e-mail, telefon ja isikukood (kui on kaasosaleja) kohta tehakse täiendkoolitusasutuse poolt vajadusel eraldi päring osaleja meiliaadressile.

2.4 Arve õigeaegne tasumine või erikokkuleppeline kinnituskiri annavad osalejale võimaluse osaleda registreeritud koolitusel.

2.5 Kaks päeva enne kontakt- või veebikoolitust saab osaleja e-mailile kirja õppega seotud infoga, kuhu tulla, kus parkida, mida kaasa võtta jm).

3. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
3.1 Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täiendkoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolitusest välja.

3.2 Koolituselt arvatakse välja õppija, kes rikub avalikku korda, segab teisi või koolitajaid, on vägivaldne või alkoholi joobes.

3.3 Õppija avaldab ise selleks soovi

4. Koolituse eest tasumine, õppetasu soodustuse, vabastamise ja tagastamise ning koolitusest loobumise kord
4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ülekandega. Arve väljastatakse kohe peale ostu sooritamist osaleja e-mailile. Arve tuleb tasuda arvel toodud tähtajaks.

4.2 Osaleja võib koolitusest loobuda, teatades sellest ette Sisemine Rahu MTÜ e-mailile: info@siseminerahu.ee või koolitajale.

4.3 Kontakt- ja veebikoolitusest loobumistel kuni 14 päeva enne koolitust toimub raha tagastamine 80% ulatuses koolituse summast.

4.4 Kontakt- ja veebikoolitusest loobumistel 7-13 päeva enne koolitust toimub raha tagastamine 50% ulatuses koolituse summast.

4.5 Kontakt- ja veebikoolitusest loobumistel kuni 3-6 päeva enne koolitust toimub raha tagastamine 20% ulatuses koolituse summast.

4.6 Alla 3 päeva koolitusest loobumisel või koolitusel mitteosalemisel või koolituse katkestamisel kuulub koolituse maksumus täies ulatuses mitte tagastamisele.

4.7 Online programmide ja videokoolituste ostmisel raha tagasi ei maksta.

4.8 Koolituse kuupäeva muutmise soovi osaleja poolt võrdsustatakse koolitusest loobumisega.

4.9 Raha tagasi garantiiga koolitustel tagastatakse summa täies mahus hiljemalt seitsme päeva jooksul, kui osaleja on ilmunud koolitusele õigeks ajaks (hilinemata), teatanud hiljemalt koolituse lõppemiseks, et antud koolituselt ei õppinud ta midagi ja on teinud seejärel läbi 15 minutilise intervjuu koolitajaga. Intervjuu eesmärk on koolitusi parendada ning mõista, mida osaleja oleks vajanud, et koolitus oleks olnud talle sobivam.

4.10 Raha tagastatakse samale arvele, kust toimus tasumine 3 tööpäeva jooksul peale loobumisest teadasaamist.

5. Koolituse ära jäämine või edasi lükkamine
5.1 Sisemine Rahu MTÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumise aeg edasi lükata.

5.2 Osalejaid teavitatakse sellest e-maili või telefoni teel.

5.3 Koolituse ära jäämisel kantakse õppetasu soovi korral üle teisele koolitusele või makstakse tagasi täies ulatuses.

6. Kasutus- ja privaatsustingimused
6.1 Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Viima lisatakse väljastatavale tunnistusele. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti Isikuandmete Kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

6.1 Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud Sisemine Rahu MTÜ kasutus- ja privaatsustingimustega.

Sisemine Rahu MTÜ kvaliteedi tagamise alused

1. Täiendkoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine
1.1 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine

1.2 Iga täiendkoolitus koolitus omab õppekava, kus määratakse kindlaks:
1) õppekava nimetus
2) õppekava rühm
3) eesmärk ja õppe sisu
4) õpiväljund
5) sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused
6) õppe maht ja ülesehitus
7) õppe keskkond ja  õppe vahendid
8) õppe meetodid
9) hindamine ja väljastatav dokument
10) koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus
11) õppekava kinnitamise aeg

2. Täiskasvanute koolitaja kvaliteedi tagamine
2.1 Täiendkoolitust viivad läbi oma ala professionaalid, kes on vastava erialase haridusega ja erialase töökogemusega koolitajad

2.2 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
3.1 Täiendkoolitus toimub veebis või mugavas ning loovat tööd soodustavad Sisemise Rahu koolitus ja nõustamiskeskuses või erinevates renditavates kaasaegselt sisustatud; õppegrupile suurusele sobivates ja kasutatavate meetodite vajadusele sobivates koolituskeskustes, kus on kaasaegsed  esitlustehnikad ja praktiliseks tööks sobilikud vahendid.

4. Täiendkoolituse tagasiside kogumise kord
4.1 Koolituse lõpus täidavad osalejad tagasiside lehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjale kohapeal või elektroonselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu ning koolitajate kohta. Tulemuste põhjal tehakse parendused edasistest koolitustes.